ALGEMENE VOORWAARDEN

Alle facturen zijn contant betaalbaar op ons bankrekeningnummer dat duidelijk vermeld is op facturen. Onze facturen dienen te zijn betaald binnen de tien (10) kalenderdagen na de vermelde factuurdatum. Betalingen na deze termijn leiden van rechtswege en zonder ingebrekestelling tot 12% interest en 10% forfaitaire vergoeding als schadebeding, op het factuurbedrag, met onveranderlijk minimum van € 120.


De goederen of diensten worden geleverd zoals omschreven op de factuur of in de bestelbon. Mogelijk protest dient - met duidelijke omschrijving van gegronde reden - aangetekend toe te komen op onze maatschappelijk zetel, binnen de zeven dagen na factuurdatum om wettelijk ontvankelijk te zijn. Verborgen gebreken dienen tevens schriftelijk gemeld te worden, binnen de week na ontdekking ervan.


Alle geleverde producten en diensten blijven onze eigendom tot wanneer de volledige prijs (hoofdsom, kosten en interesten) betaald is. De verkrijger draagt alle risico’s vanaf levering. Deze moet de goederen in perfecte staat bewaren tot volledige betaling. Bij gebrek aan betaling van onze factuur op de tiende dag na de aangetekende zending van een aanmaning, kan de overeenkomst door ons van rechtswege en via een eenvoudige aangetekend verzonden verklaring worden ontbonden. Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door een in gebreke gebleven koper.


Indien de klant de koopovereenkomst verbreekt of annuleert of de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is deze klant onverwijld een schadevergoeding aan ons verschuldigd ten bedrage van minimum 40% van het totaalbedrag van de bestelling.
Onze overeenkomsten en de algemene voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van betwisting is uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel (i.c. Dendermonde) bevoegd tenzij de wet ons dwingend anders zou voorschrijven.